Disclaimer

Funky & Serious is zich volledig bewust van haar taak als de houder van deze website en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.
 
Aansprakelijkheid
Funky & Serious kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.
 
Links van en naar de Funky & Serious website
Funky & Serious is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Funky & Serious de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.
 
Informatie gebruiken
Funky & Serious behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de met behulp van deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Funky & Serious.
 
Ingezonden informatie
Funky & Serious behandelt alle ingezonden informatie, gerelateerd aan een bedrijfsplan of business case strikt vertrouwelijk en verstrekt deze informatie niet aan derden. 
 
Wijzigingen
Funky and Serious behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
 
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Previous Events

Next Event